Ndadzoka Manje

Ndadzoka Manje

Ndadzoka manje ndanga ndambomira kukupai ma updates kwekanguva kadiki diki. Zvinhu zvacho zvinotomboda kuti uiite refresh mind yako kuti zvifambe. Mazuva anotevera ndichange ndichikupakurirai twunyaya twusina maturo twekupenga twakati ooh.