Telecel Yokumbira Ruregerero

Telecel Yokumbira Ruregerero

Telecel iya yazotaura something maringe nekunetsa kukuita masai sai avo.