Varidzi Vemastreets Vafunga Kudonhedza Ka Edit Button

Varidzi Vemastreets Vafunga Kudonhedza Ka Edit Button

Varidzi veTwirra (Twitter) vakuita work on ka edit button . Sekutaura kwavaiita mumastreets ka feature kacho kachatangira kumastreets eTwirra ekumadheu dheu. Pamwewo kozouuya kupovho hameno tichaona kuti zvichafamba sei.