Tricious Chikwira X Munashe Chiwanza 'Ndibatei'

Nhasi ndozuva rekumbonzwawo twu gospel. Ndibatei song yaka projuswa na Paulos. Kana zvarema batai Mwari, inzwei iri padenga apo.