Ray Vines Adzoka Mumastreets?

Ray Vines Adzoka Mumastreets?

Ray Vines anga angoti zii zii mumastreets. But it seems kuti he is cooking something new. Mukomana uyu aizivikanwa nekukanda twumwe twuma clips twunonakidza mumastreets umu. Hameno tichaona kuti kusweramangwana zvinenge zvakamira sei.

 

Friday we addressing the nation 

Posted by Ray vines on Tuesday, March 15, 2022