The Streets Getting A Makeover

The Streets Getting A Makeover

Manheru ano ndangoti ndichiita log in mu Twitter account yangu. Ndabva ndaona ma changes andivhundutsa zvekuti ndaita log out nekuita log in futi. Ndikaona ma changes aye aripo futi ndikafunga kuti account yangu yabiwa kkk. Ndaona font yachinja netwuma designs twunyowani nyowani. Pama trends hapasisina twuma lines twumwe twaimbovapo, kamwe ka blue kaimbovapo paye pakanzi following hakasisipo zvangova transparent so. Ndaifaira new design iyi ndatoijaira. So varidzi vemumastreets vaisa chi design chinyowani. Kune vasati vakuzviona zvichasvika chete musatye.