TiGonzi Adonhedza Trck Nyowani

TiGonzi  Adonhedza Trck Nyowani

TiGonzi abura trck idzva rinonzi Kudzana Dzana iro raka projuswa na DJ Tamuka.