Hazvina Nguva Ya SolutionGc Yabuda

Hazvina Nguva Ya SolutionGc Yabuda

Mazuva apfuura aya ndakambonyora something about Hazvina Nguva iyi now yabuda finally. 

Video racho riri bho, rine ka storyline kari touching hapana zvinoshoreka. 

 Video racho riri pazasi apa mogara netwuma tissue paside twekuzopukuta musodzi.